Jornada de l’ús de maquinària forestal com a millora de Prevenció i Seguretat en els boscos catalans

En el marc de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Gargolera, organitzades pel Consorci Forestal de Catalunya, Iolanda Domenjó va coordinar una jornada enfocada a l’ús de maquinària forestal com a millora de Prevenció i Seguretat en els boscos catalans. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa va ser reivindicar que no existeix una normativa específica de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per al sector forestal, la qual cosa provoca un cert desconeixement pel que fa a seguretat en aquest sector.

En aquest sentit, es va posar de manifest que l’execució de les activitats forestals presenta una gran diversitat d’actuacions, cosa que dificulta la programació de les actuacions preventives. D’altra banda, les condicions en què es realitzen aquests treballs, l’equipament i la maquinària utilitzada, la meteorologia, la orografia, l’accessibilitat i transitabilitat i la qualificació i professionalització del personal operari fan que les feines siguin perilloses, amb múltiples riscos que poden acabar en accidents de treball.

Les empreses forestals solen ser de petites dimensions i tenir certa dependència de la gestió pública, així com de la mà d’obra cada cop més escassa i poc qualificada. Degut a això, i al desconeixement que hi ha al sector pel que fa a mesures preventives i de seguretat, durant la jornada es va demostrar que és necessària una legislació específica que estableixi unes directrius clares i adaptades al 100% a les activitats forestals.

Aquesta normativa hauria de contemplar la planificació de l’aprofitament forestal des del punt de vista preventiu, així com l’exposició a factors climatològics adversos en el treball a l’aire lliure. Per últim, Domejó va concloure que “una norma específica per al sector forestal ha de contemplar tots els dèficits i buits legals de la mateixa”.

Descarrega l’arxiu per a més informació: XXXVI JORNADA 8