Convocatòria d’ajuts per a la gestió forestal sostenible 2021

El passat 3 de juny es va fer efectiva la convocatòria d’ajuts per a la transformació i comercialització dels recursos forestals per l’any 2021. El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos, que computa desde l’endemà de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La dotació pressupostària que preveu aquesta resolució és d’un import total de 6 milions d’euros, i es fixa com a import màxim subvencionable per beneficiari la quantitat de 250.000 euros. 

D’altra banda, la data límit per l’execució, la justificació i la presentació de renúncies és el 31 de març de 2023. L’execució dels treballs i la seva justificació impliquen el pagament de la despesa objecte de subvenció abans d’aquesta data límit. Es fixa com a data límit per presentar renúncies totals i parcials el 31 de gener de l’any 2022

Algunes de les actuacions per a les quals es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2021 són:

  • Obra civil relacionada amb el moviment de fusta i emmagatzematge d’estella forestal.

  • Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productos forestals no fusters.

  • Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), i les adaptacions i complements corresponents. 

  • Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals).

  • Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals.

  • Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa.

Per a més informació, poden visitar el web de la Generalitat de Catalunya.